จักติว GED ไปสำหรับอะไรสมมตเราทำแบบทดสอบไม่พ้นจะปรากฏอะไร

GED ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 5 วิชา หากสอบได้ครบถ้วนทั้งหมดจะได้ใบแต้ม (Transcript) พร้อมทั้งใบหนังสือรับรอง (Diploma) ซึ่งศึกษาธิการของประเทศไทยให้การรับรองว่ามีเนื้อหาสาระเทียบเท่าระดับมัธยมปีที่ 6 ซึ่งทำเอาสามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นเอกสารสำคัญประกอบการลงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาในไทยได้

สอบ GED ผ่านการทดสอบแล้วสามารถพาไปยื่นเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้เลยหรือไม่ เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วถือได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบมีคุณวุฒิเท่าเทียมผู้ที่ผ่านการทดสอบคอร์ส มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย แต่กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักมุ่งหวังคุณวุฒิอื่นๆด้วย ในกรณีที่ปรารถนายื่นลงสมัครคอร์สอินเตอร์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา มักจำเป็นต้องยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS, TOEFL, CU-TEP ไม่ก็บางสถาบันอุดมศึกษาอาจจะมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อให้ตรวจสอบ ทั้งที่บางวิทยาลัยอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย อาทิ SAT, CU-AAT, MUIC แต่ถ้ายื่นสมัครหลักสูตรไทยในระดับวิทยาลัย จะจำต้องสอบวิชาหลากหลาย อาทิ GAT, 9 วิชาธรรมดา, O-NET แต่ทว่าการสอบผ่าน GED ทำเอานักศึกษามีสิทธิ์สอบวิชาหลายอย่างกลุ่มนี้แม้จะยังไม่ได้เป็นผู้เรียนม.6 ก็ตาม (ทำให้ได้โอกาสเห็นข้อสอบก่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกัน) กล่าวโดยสังเขปคือ GED เป็น “ส่วนประกอบที่สำคัญ” ไม่ก็ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  (เร็วกว่าบุคคลอื่น) เพราะ GED อาจจะสอบได้ตลอดทั้งปี ผู้สอบอาจกินเวลาเพียง 1 เดือนในการจัดแจงติว GED และสอบ GED จนผ่าน หากประสงค์รับรู้กรรมวิธีในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาว่ามหาวิทยาลัยใดปรารถนาผลสอบวิชาใดบ้าง  ชักชวนว่าติว GEDก่อนกำหนดไปสอบจะดีเยี่ยมเนื่องด้วยเราจะได้ความรอบรู้เสริมเพิ่มออกจะเยอะ